Dịch vụ lưu trữ#

Một số thành viên của cộng đồng Dash cung cấp dịch vụ lưu trữ masternode. Dịch vụ này có thể tin cậy một cách an toàn mà khách hàng không cần phải từ bỏ quyền kiểm soát 1000 Dash cần cho việc đặt cọc. Vì những lý do an ninh, chúng tôi gợi ý bạn giữ khoản đặt cọc trong một ví phần cứng khi tận dụng những lợi điểm của dịch vụ lưu trữ. Danh sách sau đây là các dịch vụ lưu trữ masternode đang hiện hành.

Danh sách các dịch vụ lưu trữ#

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Dash Core có thể liên kết với các thành viên cộng đồng này, nhưng không liên quan đến việc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào trong số này.

CrowdNode#

../../../_images/crowdnode.png

https://crowdnode.io

 • Vận hành bởi: CrowdNode ApS

 • Dịch vụ: Lưu trữ, Chia sẻ

 • Chi phí: 15% phần thưởng cho masternode

 • Website

 • Email

Allnodes#

../../../_images/allnodes.png

https://www.allnodes.com

SID Hosting Service#

../../../_images/splawik.png

https://dashmasternode.io

 • Vận hành bởi: splawik21 (thành viên của Dash Core)

 • Dịch vụ: Lưu trữ

 • Chi phí: €25/tháng, trả bằng Dash

 • Site

 • Email

Zaimirai#

../../../_images/zaimirai.png

https://www.zaimirai.com

 • Operated by: Patrick Quinn

 • Services: Hosting, Voting

 • 0.6 Dash/month (variable, discounts available)

 • Site

 • Email

Pool of Stake#

../../../_images/pool-of-stake.svg

https://www.poolofstake.io

 • Operated by: Pool of Stake OÜ

 • Dịch vụ: Lưu trữ, Chia sẻ

 • 15% of masternode payments (5% with tokens)

 • Site

 • Email

 • Twitter

 • Telegram

Staked#

../../../_images/staked.png

https://staked.us

 • Operated by: Staked

 • Services: Hosting, Reporting

 • Cost: 10% of rewards

 • Site

 • Email

NodeHub.io#

../../../_images/nodehub.png

https://nodehub.io

 • Vận hành bởi: Nền tảng NodeHub.io

 • Dịch vụ: Lưu trữ, Quản trị, Thống kê

 • Chi phí: $9.90/tháng (tính theo ngày với $0.33)

 • Website

 • Email

 • Twitter

 • Discord

Gentarium#

../../../_images/gentarium.svg

https://mn.gtmcoin.io

 • Vận hành bởi: Gentarium International OÜ

 • Dịch vụ: Lưu trữ, Chia sẻ

 • Chi phí: $3.99/tháng (tính phí hàng ngày với $0.15)

 • Website

 • Email

 • Twitter

 • Discord

Lưu trữ masternode#

https://masternodehosting.com

 • Vận hành bởi: flare (Thành viên của Dash Core team)

 • Dịch vụ: Lưu trữ

 • Chi phí: €18/tháng

 • Website

 • Email

 • Diễn đàn

Đăng ký một dịch vụ lưu trữ masternode#

A list of available documentation appears below:

Đăng ký một masternode dùng dịch vụ lưu trữ bằng cách làm theo vài bước sau:

 1. Gửi 1000 Dash đến một địa chỉ mà bạn kiểm soát trong chỉ một giao dịch và đợi cho có 15 xác thực.

 2. Tương ứng với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ masternode để xác định ai sẽ là người sinh các khoá vận hành BLS, liệu phí vận hành có được trả theo phần trăm cho người vận hành hoặc theo một hợp đồng riêng, và do đó masternode có thể được thiết lập trước hoặc sau giao dịch đăng ký.

 3. Chuẩn bị, ký và quảng bá giao dịch đăng ký bằng cách dùng phần mềm Dash Core hoặc DMT

Rất khuyến khích bạn để các khoá chứa khoản đặt cọc masternode của bạn trong một ví phần cứng để tăng mức độ bảo mật trước các hacker. Do các ví phần cứng chỉ sử dụng để ký vào một giao dịch, do đó nó không cần thiết phải kết nối ví này vào với mạng Internet. Tuy nhiên, một ví Dash Core wallet với số dư (cho phí giao dịch) là cần thiết để gửi những giao dịch đăng ký. Tiến trình đăng ký masternode là thực hiện những hướng dẫn sau hướng dẫn cài đặt, bắt đầu với bước đăng ký.

Giao dịch vận hành#

This documentation is intended for operators managing nodes on behalf of owners. If you provide an IP address and port of a synchronized full node with your masternodeblsprivkey entered in the dash.conf file as descibed here to the masternode owner, it will appear in the valid masternode set immediately after they submit the protx register_submit command as described above. If the full node is not running, or if the owner submits 0 for the ipAndPort, then the node will be registered in a PoSe-banned state. In this case, the operator will need to issue a ProUpServTx transaction to update the service features and register the masternode.

Giao dịch ProRegTx được gửi bởi chủ sở hữu và lệnh này cũng chỉ định phần trăm phần thưởng cho người vận hành. Nó không chỉ định địa chỉ trả thưởng của người vận hành, do đó, cần có ProUpServTx để nhận phần thưởng này bằng cách chỉ định địa chỉ Dash. Nếu phần thưởng không có người nhận, nó sẽ được trả cho chủ sở hữu đầy đủ. Điều đó có nghĩa người vận hành sẽ có trách nhiệm thực hiện lệnh ProUpServTx để cung cấp địa chỉ nhận công vận hành.