Hướng dẫn cài đặt trên Windows#

Hướng dẫn này sẽ mô tả cách tải, cài đặt và mã hoá ví Dash Cor trên Windows. Hướng dẫn này viết trên Windows 10, nhưng các bước thì cũng tương tự như vậy đối với Windows XP, Vista, 7 hoặc 8.

Tải ví Dash Core#

Visit https://www.dash.org/downloads/ to download the latest Dash Core wallet. In most cases, the website will properly detect which version you need. Click Download Installer to download the installer directly.

../../../../_images/download2.png

Website tự động xác định phiên bản ví phù hợp cho hệ thống của bạn#

If detection does not work, you will need to manually choose your operating system. Once you know which version you need, download the Dash Core Installer to your computer from https://www.dash.org/downloads/ and save the file you downloaded to your Downloads folder.

Ghi chú

Dash Core 0.17 was the last release to provide downloads for 32-bit Windows installations. As of Windows 11, Microsoft only provides 64-bit Windows.

If you are unsure whether your version of Windows is 32-bit or 64-bit, you can check by following the instructions here.

Kiểm tra Dash Core#

This step is optional, but recommended to verify the authenticity of the file you downloaded. This is done by checking its detached signature against the public key published by the Dash Core development team. To download the detached signature, click the Installer Signature button on the wallet download page and save it to the same folder as the downloaded binary.

All releases of Dash are signed using GPG with one of the following keys:

Download the key files above. Install Gpg4win if it is not already available on your computer. Once it is installed, open the Kleopatra certificate manager and click File -> Import. Import the key files and verify the Key-ID matches the ID above.

../../../../_images/setup-windows-kleopatra-import.png

Importing codablock's GPG public key#

Skip any requests to certify the certificate with your own key. Next, click Decrypt/Verify... and select the detached signature file named dashcore-19.2.0-win64-setup.exe.asc in the same folder as the downloaded installer.

../../../../_images/setup-windows-kleopatra-verify.png

Selecting the signature file for verification#

If you see the first line of the message reads Verified dashcore-19.2.0-win64-setup.exe with dashcore-19.2.0-win64-setup.exe.asc then you have an authentic copy of Dash Core for Windows.

../../../../_images/setup-windows-kleopatra-verified.png

The binary installer has been verified#

Chạy file cài đặt của Dash Core#

Click đúp vào file để bắt đầu cài đặt Dash Core.

../../../../_images/106328792.png

Chương trình cài đặt Dash Core trong thư mục Downloads#

Ở lúc này, bạn có thể sẽ nhìn thấy một cảnh báo từ SmartScreen của Windows nói rằng chương trình này là không được xác định. Bạn có thể yên tâm bỏ qua phần thông báo này bằng cách click vào More info, rồi Run anyway.

../../../../_images/106328818.png
../../../../_images/106328813.png

Bỏ qua SmartScreen của Windows để chạy chương trình. Cảnh báo đó được biết là "cảnh báo không đúng".#

Chương trình cài đặt sẽ hướng dẫn bạn tiến trình cài đặt.

../../../../_images/106328844.png

Màn hình Chào mừng của trình cài đặt Dash Core#

Bấm qua các màn hình sau. Tất cả các tuỳ chọn có thể bỏ qua như giá trị ngầm didnhj của nó trừ khi bạn có lý do cụ thể để thay đổi chúng.

../../../../_images/106328866.png

Chọn thư mục cài đặt#

../../../../_images/106328871.png

Chọn thư thư mục menu Start#

../../../../_images/106328876.png

Dash Core đang được cài đặt#

../../../../_images/106328881.png

Cài đặt đã xong#

Chạy Dash Core lần đầu tiên#

Khi việc cài đặt hoàn tất, Dash Core sẽ khởi động ngay sau đó. Nếu nó không chạy, click vào Start > Dash Core > Dash Core để khởi động chương trình. Trong lần chạy đầu tiên của chương trình, bạn sẽ được hỏi về chọn nơi bạn muốn lưu trữ blockchain và dữ liệu ví. Chọn nơi có đủ không gian trống, và blockchain có thể đạt kích thước 30GB+. Bạn nên sử dụng thư mục dữ liệu ngầm định thì càng tốt.

../../../../_images/106328945.png

Chọn thư mục dữ liệu cho Dash Core#

Sau đó Dash Core sẽ khởi động. Nó sẽ mất một chút lâu hơn so với bình thường trong lần chạy đầu tiên, vì Dash Core cần phải sinh ra một số dữ liệu mã hoá để đảm bảo an toàn cho ví của bạn.

../../../../_images/106328960.png

Khởi động Dash Core#

Đồng bộ dữ liệu Dash Core với mạng lưới Dash#

Khi Dash Core đã được cài đặt và khởi động thành công, bạn sẽ thấy màn hình tổng thể của ví. Bạn sẽ thấy rằng ví "chưa được đồng bộ", và thanh trạng thái ở đáy của cửa sổ sẽ hiển thị tiến trình đồng bộ.

../../../../_images/dashcore-syncing1.png

Dash Core bắt đầu đồng bộ với mạng lưới Dash#

During this process, Dash Core will download a full copy of the Dash blockchain from other nodes to your device. Depending on your internet connection, this may take a long time. If you see the message “No block source available”, check your internet connection. When synchronization is complete, you will see a small green tick in the lower right corner.

../../../../_images/dashcore-synced-and-encrypted1.png

Việc đồng bộ của Dash Core đã hoàn tất#

You can now create a wallet to send and receive funds.

Creating your Dash Wallet#

Beginning with Dash Core 19.0, a wallet will not be created for you by default. You will get this prompt in the Overview tab. To create a wallet, click the Create a new wallet button or click File -> Create Wallet. Non-HD wallets are created by default. See the advanced topics section for information about HD wallets.

../../../../_images/dash-create-wallet-prompt2.png

You will be prompted to create a new wallet with a custom wallet name. By default, your wallet will be encrypted. You may choose to uncheck the box and encrypt the wallet later. We have included instructions on how to encrypt your wallet in the following section.

../../../../_images/dash-name-wallet1.png

If you do choose to encrypt now, you will be asked to enter and verify a password.

../../../../_images/dash-encrypt-wallet1.png

Nhập mật khẩu#

Following that, you will get a standard warning.

../../../../_images/dash-encrypt-wallet-confirmation1.png

Xác nhận rằng bạn muốn mã hoá ví#

The following section will detail the steps you need to follow if you choose to encrypt your Dash wallet later.

Mã hoá ví Dash của bạn#

Để mã hoá ví, click Tuỳ chỉnh > Mã hoá ví.

../../../../_images/dashcore-settings-encrypt1.png

Mã hoá ví Dash với một mật khẩu#

Bạn sẽ được hỏi để nhập lại và xác nhận mật khẩu.

../../../../_images/dash-encrypt-wallet1.png

Nhập mật khẩu#

../../../../_images/dash-encrypt-wallet-confirmation1.png

Xác nhận rằng bạn muốn mã hoá ví#

When the encryption process is complete, you will see a warning that past backups of your wallet will no longer be usable, and be asked to shut down Dash Core. When you restart Dash Core, you will see a small green lock in the lower right corner.

../../../../_images/dashcore-synced-and-encrypted1.png

Ví Dash Core của bạn đã được mã hoá và đồng bộ hoàn chỉnh#

Bây giờ bạn có thể bắt đầu dùng ví của mình để gửi và nhận tiền một cách an toàn.