Giao diện#

Ví Dash Core là một ứng dụng chạy trên máy tính của bạn, nó cho phép bạn thực hiện các giao dịch trên mạng lưới Dash. Hầu hết các giao dịch là để gửi hoặc nhận Dash, nhưng cũng có thể tạo các thông điệp với chữ ký số hoặc ví dụ điều khiển một masternode. Giao diện của ví Dash Core được miêu tả chi tiết trong các phần dưới đây.

Cửa sổ chính#

../../../../_images/window-areas.png

Ví Dash Core#

Cửa sổ của Dash Core được chia thành các khu vực sau:

  • Thanh menu

  • Thanh tab

  • Khu vực chính

  • Thanh trạng thái

Thanh menu#

Thanh menu cung cấp việc truy cập đến tất cả các chức năng của Dash Core. Có 4 menu:

File

The File menu is used to manage your wallet and messages.

Tuỳ chỉnh

Menu Settings cung cấp việc truy cập đến những tuỳ chọn về mã hoá ví và những thiết lập chung cho phần mềm này.

Window

The Window menu provides access to your wallet addresses, information on the network and other advanced functions.

Trợ giúp

Menu Help kết nối đến các tài liệu, những hướng dẫn, và những tuyên bố về pháp luật và những thông tin liên quan đến Dash Core.

Thanh tab#

Thanh phân trang được dùng để chuyển đổi nhanh chóng giữa các khu vực chính của Dash Core. Nội dung trong khu vực chính của Dash được thay đổi tuỳ thuộc vào việc bạn đang chọn trang nào. Đó là những trang sau đây:

Trang tổng quan#

The overview tab offers quick access to your balance and most recent transactions, as well as the CoinJoin feature.

../../../../_images/overview.png

Trang tổng quan#

The left part of the main area is divided into two areas. The upper area shows your balances, which may be divided into Spendable and Watch-only balances if you have loaded watch addresses:

Sẵn sàng

Phần này hiển thị số dư khả dụng hiện thời. Đây là số Dash mà bạn có thể chi tiêu được luôn.

Đang chờ

Phần này hiển thị số tiền còn đang đợi cho một giao dịch được hoàn tất.

Chưa hoàn chỉnh

Phần này hiển thị số tiền từ các giao dịch từ masternode hoặc từ việc đào coin mà chúng chưa đạt đủ số lượng xác thực cần thiết.

Tổng số

Đây chỉ đơn giản là toàn bộ gồm cả số tiền đã sẵn sàng và những khoản còn đang đợi.

The lower area shows the CoinJoin status and allows you to process your funds using CoinJoin on the Dash masternode network.

The right part of the screen shows your recent transactions. Recent incoming transactions appear green, prefixed by a + sign. Recent outgoing transactions appear red, prefixed by a – sign. For more details on your transaction history, see the Transactions tab.

Trang Gửi tiền#

The Send tab allows you to send funds to another address on the Dash network. It contains fields to enter the recipient’s address, a label for the address, and the amount of Dash you wish to send. Options related to the transaction fee are also available. A quick view of your total balance is also available in the lower right corner.

../../../../_images/send.png

Trang Gửi tiền#

Trang Nhận tiền#

Trang Nhận cho phép bạn tạo những địa chỉ để nhận Dash; Bạn có thể tạo một yêu cầu thanh toán với một số Dash nhất định hoặc gắn kèm một thông điệp cụ thể, và gửi chúng cho người kia như là một đường link hoặc một mã QR.

../../../../_images/receive.png

Trang Nhận tiền#

Trang về các giao dịch#

The Transactions tab shows the entire transaction history for all addresses associated with your wallet. This appears as a table showing the time, type, label and amount of Dash for each transaction. You can also export the transaction history as a CSV file by clicking the Export button in the bottom right corner of the window.

The icons in the leftmost column indicate the status of the transaction. A tick indicates that the recommended number of confirmations has been passed, while a circular progress indicator indicates the number of confirmations. A lightning bolt indicates a transaction with an existing InstantSend lock.

../../../../_images/transactions.png

The Transactions tab#

The CoinJoin Tab#

The CoinJoin tab allows you to send funds to another address on the Dash network with enhanced privacy. It contains fields to enter the recipient’s address, a label for the address, and the amount of Dash you wish to send. Options related to the transaction fee are also available. A quick view of your total CoinJoin balance is also available in the lower right corner.

../../../../_images/coinjoin.png

The CoinJoin tab#

The Masternodes Tab#

The Masternodes tab shows an overview of the masternodes currently registered on the Dash network. You can filter the data by entering a value in the Filter List field, or display only masternodes with owner keys stored in the loaded wallet.

../../../../_images/masternodes.png

The Masternodes tab#

The Governance Tab#

The Governance tab shows an overview of the governance proposals currently active on the Dash network. You can filter the data by entering a value in the Filter List field.

../../../../_images/governance.png

The Governance tab#

Thanh trạng thái#

Thanh trạng thái hiển thị tiến trình đồng bộ và một hàng của các biểu tượng về trạng thái chúng thể hiện trạng thái kết nối với mạng lưới của Dash.

Thanh Đồng Bộ#

Thanh này hiển thị tình trạng đồng bộ của Dash Core với mạng lưới của Dash. Mỗi lần bạn mở Dash Core, nó lại bắt đầu việc tải các khối được tạo trong thời gian từ lúc bạn đóng phần mềm này trước đó. Các khối được tải xuống từ những người dùng Dash khác hay từ các masternode. Nếu bạn lần đầu tiên mở ứng dụng này thì có nghĩa là phần mềm sẽ phải tải dữ liệu về các khối từ thời điểm đầu tiên của blockchain và như vậy có nghĩa là dữ liệu của nhiều năm rồi. Những trạng thái được hiển thị đó là:

Không thấy nguồn block

Điều này xảy ra nếu kết nối Internet của bạn bị ngắt, hoặc nếu các cổng mà Dash Core sử dụng bị chặn bởi tường lửa.

Đang đồng bộ với mạng lưới

Dash Core đang tải các khối từ trên mạng.

Synchronizing governance objects

Dash Core is synchronizing P2P governance data.

Một khi quá trình đồng bộ được hoàn tất, thanh tiến trình sẽ biến mất và một dấu dánh dấu sẽ xuất hiện ở bên phải của thanh trạng thái.

Các biểu tượng trạng thái#

../../../../_images/hd.png

This icon appears when your wallet is running in hierarchical deterministic (HD) mode. See here for documentation on HD mode.

../../../../_images/locks.png

Biểu tượng cái khoá thể hiện rằng ví của bạn hoặc ở trạng thái khoá hoặc ở trạng thái mở khoá. Bạn cần phải mở khoá để có thể gửi được tiền hoặc thực hiện một số hành động khác.

../../../../_images/network-icons.png

These icons indicate the quality of your connection to the Dash network. If you cannot connect because of network problems, you will see only gray bars. More bars indicate more connections to your peers on the network.

../../../../_images/sync.png

These icons show the synchronization status of Dash Core with the network. Once synchronization is complete, the icon will become a green tick.

Bảng hội thoại Tuỳ chọn#

Tài liệu này miêu tả về các chức năng trên bảng hội thoại Tuỳ chọn của Dash Core, trong menu Thiết lập > Tuỳ chọn của Dash Core.

Trang chính#

Trang Chính của bảng hội thoại Tuỳ chọn có chứa các thiết lập liên quan đến việc khởi động và tốc độ chạy của ứng dụng Dash Core.

../../../../_images/options-main.png

Trang chính của bảng hội thoại về các Tuỳ chọn của Dash Core#

Khởi động Dash Core khi đăng nhập hệ thống

Tuỳ chọn này làm cho Dash Core được tự động khởi động mỗi khi người dùng đăng nhập trên máy tính. Trên hầu hết các máy tính thì chỉ có một tài khoản người dùng chính được tự động đăng nhập mỗi khi máy tính được bật, như vậy tuỳ chọn này cũng có hiệu lực tương tự là khởi động phần mềm Dash Core cùng với khi khởi động hệ điều hành.

Ẩn biểu tượng trên khay

Khi tuỳ chọn này được bật, Dash Core sẽ không hiển thị một biểu tượng trong khay hệ thống. Tuỳ chọn này không thể đồng thời chọn cùng với tuỳ chọn Thu nhỏ về khay thay vì lên thanh taskbar.

Thu nhỏ cửa sổ về khay hệ thống thay vì về thanh taskbar

Khi tuỳ chọn này được bật và cửa sổ Dash Core được thu nhỏ tối thiểu, nó sẽ không xuất hiện ở thanh trạng thái như là một ứng dụng đang chạy. Thay vào đó, Dash Core vẫn tiếp tục chạy trong chế độ nền và có thể được mở lại từ biểu tượng Dash trong khay hệ thống (gần bên cạnh đồng hồ hệ thống). Tuỳ chọn này không thể được chọn đồng thời với  Ẩn biểu tượng khay

Thu nhỏ khi đóng

Khi tuỳ chọn này được bật, click vào nút X ở góc trên bên phải của cửa sổ sẽ khiến cho ứng dụng Dash Core bị thu nhỏ thay vì đóng hẳn. Để thoát hoàn toàn khỏi ứng dụng, hãy chọn trong menu File > Thoát.

Prune block storage to

This option enables pruning of blocks and specifies the amount of storage to use for block storage. Enabling pruning significantly reduces the disk space required to store transactions. All blocks are still fully validated. Reverting this setting requires re-downloading the entire blockchain.

Kích thước vùng đệm cho cơ sở dữ liệu

This option specifies the size of the database cache in memory. A higher value will result in increased performance when adding new blocks at the cost of higher memory usage. The default value is 300MB and it should not be set lower than this level.

Số lượng các luồng mã xác thực

Tuỳ chọn này thiết lập số luồng mã kiểm tra, trong khoảng từ -4 đến 16. Mã kiêm tra hay Script verification là quá trình thực hiện các lệnh được lưu trong blockchain để đảm bảo rằng các giao dịch là hợp lệ. 0 có nghĩa tự động và cho phép mã kiểm tra mở rộng đến số lượng lõi hiện có của bộ xử lý của bạn. Thiết lập một số dương là chỉ ra rằng Dash Core cần phải sử dụng số lượng đó các lõi, trong khi thiết lập một số âm là có nghĩa là để cho từng đó lõi được tự do.

Trang Ví#

The Wallet tab of the Options dialog contains settings related to how addresses are managed in the Dash Core app. The first time you run Dash Core, it will generate a new wallet containing 1000 unique Dash addresses. This tab allows you to configure how these addresses are used as inputs with the Coin Control, CoinJoin and Masternode features.

../../../../_images/options-wallet.png

Trang Ví của bảng hội thoại Tuỳ chọn của Dash Core#

Bật chức năng kiểm soát coin

Your Dash Core wallet balance is actually the sum total of all addresses holding balance that are associated with your wallet. When you spend Dash, Dash Core will withdraw from as many inputs as necessary to make up the desired amount of Dash to be transferred. This behavior may be undesirable if you want to keep a certain balance on one address. Enabling this option will add a button labelled Inputs on the Send tab. This provides access to the Coin Selection dialog, which can be used to lock, unlock and prioritize different addresses in your wallet. See here for a more detailed explanation of Coin Control.

Hiển thị trang Masternodes

Enabling this option causes Dash Core to display an additional Masternodes tab to the right of the Transactions tab. This option requires you to restart the Dash Core app. The Masternodes tab can be used to view details of masternodes registered on the Dash blockchain.

Show Governance tab

Enabling this option causes Dash Core to display an additional Governance tab. This option requires you to restart the Dash Core app. The Governance tab can be used to view details of governance proposals active on the Dash network.

Tiêu khoản tiền trả lại chưa được xác nhận

Khi tuỳ chọn này được bật, ví Dash Core sẽ cho phép bạn ngay lập tức có thể chi tiêu phần tiền thừa trả lại từ những giao dịch mà đã được chuyển từ các địa chỉ trong nội bộ của cùng một ví. Điều này là có thể thậm chí giao dịch chưa được xác thực bởi vì ví của bạn biết địa chỉ đó và thậm chí xác thực nó ngay khi tạo giao dịch nội bộ. Bật tuỳ chọn này cho phép bạn thực hiện giao dịch mới thậm chí giao dịch trước đó còn chưa được xác thực.

Enable CoinJoin features

Enabling this option displays the CoinJoin tab in the main Dash Core window and the Options dialog, and allows you to process and spend your balance using CoinJoin.

CoinJoin tab#

The CoinJoin tab contains options relating to how CoinJoin functions in Dash Core.

../../../../_images/options-coinjoin.png

The CoinJoin tab of the Dash Core Options dialog#

Enable advanced interface

Enabling this option changes the interface on the Overview tab of the Dash Core wallet to include more information, such as the remaining keys, percentage completion and current operation. See here for a full explanation of how to use CoinJoin.

Show popups for mixing transactions

Enabling this option will display notifications as the CoinJoin transactions are created.

Warn if the wallet is running out of keys

Enabling this option will cause Dash Core to display a warning when your original set of 1000 addresses is running out, which may affect CoinJoin processing. When 900 addresses are used, your wallet must create more addresses. It can only do this if you have automatic backups enabled. Consequently, users who have backups disabled will also have CoinJoin disabled.

Enable multi-session

Normally CoinJoin processing is completed in several consecutive rounds, each using a single masternode. Enabling this option allows multi-session, which means you can use multiple masternode servers at the same time, greatly increasing the speed of the CoinJoin process at the cost of creating more addresses and thus requiring more frequent wallet backups.

Mixing rounds

Use this option to control the number of rounds of CoinJoin to be processed for your chosen balance. Each round of processing uses a new masternode. The higher the number of rounds, the more difficult it becomes to trace the Dash to its original address. This is at the expense of more time required for processing and potentially higher fees.

Target balance

This option allows you to specify how much Dash should be kept on balance in a ready-to-use processed state, meaning it has already passed through the CoinJoin process. The available amount is shown as the balance on the CoinJoin tab.

Trang về Mạng#

This tab includes options related to your Dash network connection.

../../../../_images/options-network.png

Trang Mạng lưới của bảng hội thoại Tuỳ chọn của Dash Core#

Ánh xạ các cổng dùng UPnP

Tuỳ chọn này sẽ khiến cho Dash Core tự động mở và ánh xạ cổng trên router của bạn sử dụng UPnP (Universal Plug and Play). Tính năng này được hỗ trợ bởi hầu hết các modem ở gia đình và cho phép bạn kết nối với mạng lưới Dash mà không phải làm bất cứ thiết lập đặc biệt nào trên router của bạn.

Cho phép các kết nối đến

Tuỳ chọn này làm cho phần mềm của bạn chấp nhận kết nối từ bên ngoài. Vì Dash là một mạng lưới mạng ngang hàng nên Dash Core được xem là một nút mạng đầy đủ bởi vì nó sao chép một bản sao của blockchain trên thiết bị của bạn. Bật tuỳ chọn này cho phép những phần mềm khác và mạng lưới đồng bộ blockchain thông qua nút mạng của bạn.

Kết nối thông qua SOCKS5 proxy (ngầm định proxy)

Những tuỳ chọn này cho phép người dùng trên mạng nội bộ yêu cầu một proxy cho việc kết nối ra mạng bên ngoài bằng việc chỉ ra địa chỉ của máy chủ proxy để chuyển tiếp các yêu cầu ra ngoài Internet. Hãy liên hệ với quản trị hệ thống của bạn hoặc kiểm tra thiết lập mạng trên trình duyệt của bạn nếu bạn không thể kết nối và nghi ngờ rằng proxy có thể là nguyên nhân của vấn đề.

Sử dụng các SOCKS5 proxy riêng biệt cho từng điểm ngang hàng thông qua dịch vụ ẩn danh Tor

Những tuỳ chọn này cho phép bạn chỉ rõ thêm những máy chủ proxy được chỉ định để giúp bạn kết nối với các điểm ngang hàng trên mạng lưới Tor. Đây là một tuỳ chọn nâng cao để tăng tính riêng tư và yêu cầu một Tor proxy trong mạng của bạn. Để biết thêm thông tin về Tor, hãy xem tại đây.

Trang Hiển thị#

This tab contains options relating to the display of the Dash Core app window.

../../../../_images/options-display.png

The Display tab of the Dash Core Options dialog#

Ngôn ngữ Người dùng

Chọn ngôn ngữ giao diện mà bạn thích từ menu thả xuống này. Thay đổi ngôn ngữ yêu cần bạn phải khởi động lại ứng dụng Dash Core thì mới có hiệu lực.

Đơn vị để hiển thị số lượng

Điều này cho phép bạn thay đổi đơn vị tiền tệ ngầm định trong Dash Core từ Dash xuống mDash, µDASH hoặc duffs. Mỗi đơn vị chuyển dấu chấm thập phân sang 3 ký tự về bên phải. Duffs là đơn vị nhỏ nhất mà Dash có thể ghi nhận.

Số chữ số thập phân

Tuỳ chọn này cho phép bạn chọn bao nhiêu chữ số thập phân có thể được hiển thị trên giao diện người dùng. Nó không ảnh hưởng gì đến việc tính toán với số dư và các con số khác trong hệ thống.

Các URL của giao dịch với bên thứ 3

Tuỳ chọn này cho phép bạn chỉ rõ một website bên ngoài để kiểm định một địa chỉ cụ thể hoặc một giao dịch trên blockchain. Có một vài công cụ khám phá khối dành cho mục đích này. Để dùng tính năng này, hãy nhập địa chỉ URL của một công cụ khám phá khối mà bạn ưa thích, thay thế %s bằng mã ID của giao dịch. Bạn sau đó sẽ có thể truy cập đến trình khám phá blockchain này trực tiếp từ Dash Core sử dụng menu ngữ cảnh cho bất cứ một giao dịch nào.

Appearance tab#

This tab contains options relating to the visual appearance of the Dash Core app window.

../../../../_images/options-appearance.png

The Appearance tab of the Dash Core Options dialog#

Theme

You can use this option to select a different theme governing the appearance of the Dash Core window. All functionality is identical under the different themes.

Font Family

This option allows you to select a different font to display text in the window.

Font Scale and Weight

These options control the size and weight of fonts in the window.

Bảng hội thoại Công cụ#

Tài liệu này mô tả về chức năng của bảng hội thoại Công cụ của Dash Core, được chọn trong menu  Tools của ứng dụng Dash Core.

Trang thông tin#

../../../../_images/tools-information.png

Trang thông tin của bảng hội thoại Công cụ của Dash Core#

Chung

Phần này hiển thị thông tin về tên và phiên bản của phần mềm và database, và vị trí của thư mục hiện thời về dữ liệu của ứng dụng.

Mạng

Phần này hiển thị thông tin và thống kê về mạng mà bạn đang kết nối.

Block chain

Phần này hiển thị trạng thái hiện thời của blockchain.

Bể nhớ chung

Phần này hiển thị trạng thái của memory pool, nó có chứa các giao dịch mà chưa được ghi vào một khối. Nó gồm có những giao dịch được tạo từ khối mới nhất và cả những giao dịch chưa được đưa vào khối mới nhất vì nó đã bị đầy.

Mở file nhật ký theo dõi lỗi

Nút này mở. file debug.log từ trong thư mục dữ liệu ứng dụng. File này có chứa kết quả kết xuất từ Dash Core từ đó có thể giúp kiểm tra và phát hiện các lỗi.

Trang Console#

The Console tab provides an interface with the Dash Core RPC (remote procedure call) console. This is equivalent to the dash-cli command on headless versions of Dash, such as dashd running on a masternode. Click the red × icon to clear the console, and see the detailed documentation on RPC commands to learn about the possible commands you can issue.

../../../../_images/tools-console.png

Trang Console của bảng hội thoại Công cụ của Dash Core#

Trang Lưu lượng mạng#

The Network Traffic tab shows a graph of traffic sent and received to peers on the network over time. You can adjust the time period using the slider or Reset the graph.

../../../../_images/tools-network-traffic.png

Trang Lưu lượng Mạng của bảng hội thoại Công cụ của Dash Core#

Trang về các nút ngang hàng#

Trang Các nút ngang hàng hiển thị một danh sách các nút đầy đủ kết nối với phần mềm Dash Core của bạn. Địa chỉ IP, phiên bản sử dụng, và thời gian ping được hiển thị. Chọn một điểm nút thì bạn có thể xem được hiển thị thêm thông tin về dữ liệu trao đổi với nút này.

../../../../_images/tools-peers.png

Trang về các nút ngang hàng của bảng hội thoại Công cụ của Dash Core#

Trang Sửa lỗi Ví#

Trang Sửa lỗi Ví cung cấp một loại các câu lệnh khởi động để khôi phục một ví về trạng thái hoạt động được. Chọn bất kỳ trong số những câu lệnh đó sẽ khởi động lại Dash Core với tuỳ chọn tương ứng trong dòng lệnh.

../../../../_images/tools-wallet-repair.png

Trang Sửa Ví của bảng hội thoại Công cụ của Dash Core#

Rescan blockchain files 1

Quét lại blockchain đã được tải cho mọi giao dịch ảnh hưởng đến các số dư trong ví. Điều này có thể cần thiết nếu bạn thay thế file wallet.dat với một phiên bản khác của ví hoặc một phiên bản được sao lưu - logic của ví sẽ không biết về những giao dịch đó, bởi vậy việc quét lại là cần thiết để xác định lại các số dư.

Rescan blockchain files 2

Performs the same operation as Rescan blockchain files 1 but scans from the genesis block instead of the wallet creation time.

Khôi phục các giao dịch

The recover transactions commands can be used to remove unconfirmed transactions from the memory pool. Your wallet will restart and rescan the blockchain, recovering existing transactions and removing unconfirmed transactions. Transactions may become stuck in an unconfirmed state if there is a conflict in protocol versions on the network during CoinJoin processing, for example, or if a transaction is sent with insufficient fees when blocks are full.

Nâng cấp định dạng ví

Câu lệnh này dành cho những phiên bản ví rất cũ khi mà việc nâng cấp phiên bản mới hơn cho ví cũng đòi hỏi phải cập nhật phần mềm ví. Bạn có thể xem phiên bản hiện thời của ví bằng việc chạy câu lệnh getwalletinfo trong phần console.

Tái tạo index

Bỏ qua chỉ mục blockchain và chainstate hiện thời (cơ sở dữ liệu về các đầu ra còn thừa hay khoản tiền trả lại) và tái tạo lại nó từ file block hiện tại. Nó có thể sẽ hữu ích để khôi phục lại những số dư bị mất.

Ghi chú

The wallet salvage option was moved to the standalone dash-wallet command-line application in Dash Core v18.0. Running dash-wallet with the salvage command assumes the wallet file provide by the -wallet parameter is corrupted and cannot be read. It makes a copy of the wallet file as <wallet name>.<date>.bak and scans it to attempt to recover any private keys.

Example: dash-wallet -wallet=mywallet/wallet.dat salvage