Sử dụng cơ chế Quản trị Dash

Cơ chế Quản trị Phi tập trung bởi Blockchain (DGBB) là một nền tảng cấp vốn và biểu quyết mới lạ. Tài liệu này sẽ giới thiệu và nói rõ chi tiết về mặt lý thuyết và thực tiễn của việc sử dụng hệ thống này.

Tìm hiểu về quy trình

Giới thiệu

 • DGBB bao gồm ba thành phần sau: Đề xuất, Bỏ phiếu, và Ngân sách

 • Bất cứ ai cũng có thể đăng một đề xuất với một khoản phí nhỏ

 • Mỗi masternode có thể bỏ phiếu ủng hộ, phản đối hoặc không ý kiến cho các đề xuất

 • Những đề xuất được chấp thuận sẽ trở thành các ngân sách

 • Ngân sách được trả trực tiếp từ blockchain cho người lập đề xuất

Các đề xuất

 • Các đề xuất yêu cầu được cấp phát ngân sách

 • Đề xuất có thể được đưa ra bởi bất cứ ai với mức phí 5 Dash cho mỗi lần. Phí đề xuất này được tiêu huỷ mà không đảo ngược lại được khi đăng đề xuất.

 • Đề xuất không thể thay đổi lại được một khi nó được đăng lên.

Bỏ phiếu

 • Bỏ phiếu sử dụng qua các địa chỉ bỏ phiếu đã được đăng ký

 • Địa chỉ bỏ phiếu có thể uỷ nhiệm cho một bên thứ ba

 • Việc bỏ phiếu cũng có thể được thay đổi ở bất cứ thời gian nào

 • Các phiếu bầu được tính cứ mỗi 16616 khối (xấp xỉ 30.29 ngày)

Ngân sách

 • Ngân sách là các đề xuất mà nhận được tổng số vote YES ít nhất bằng 10% tổng số khả năng bỏ phiếu (ví dụ đạt 448 trên tổng số 4480)

 • Ngân sách có thể bị huỷ bỏ tại bất kỳ thời điểm nào nếu tổng số phiếu (bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu lại) dưới ngưỡng được chấp nhận.

 • Ngân sách được xử lý (chi trả) theo cách lấy số phiếu đồng ý - YES trừ đi số phiêu không đồng ý - NO. Ưu tiên thanh toán cho những đề xuất có nhiều bỏ phiếu ủng hộ hơn.

 • Có xấp xỉ 6176 dash (trong năm 2018) dành cho mỗi chu kỳ ngân sách, khoảng một tháng, ngân sách này giảm dần 7.14% cứ mỗi 210240 block (xấp xỉ 383.25 ngày)

Cấu trúc đối tượng

Thông tin sau đây là cần thiết để tạo một Đề xuất:

 • proposal-name: là một tiêu đề không trùng nhau, dài không quá 20 ký tự

 • url: là trang web do người lập đề xuất tạo hoặc một chủ đề trên diễn đàn có chứa thông tin cụ thể về đề xuất

 • payment-count: số chu kỳ thanh toán mà đề xuất này muốn được chi trả

 • block-start: đề xuất yêu cầu bắt đầu thanh toán từ block thứ bao nhiêu

 • dash-address: là địa chỉ để nhận tiền cho đề xuất

 • monthly-payment-dash: số tiền của mỗi lần thanh toán cho từng tháng

Sự nhất quán

 • Đề xuất sẽ được kích hoạt một ngày sau khi đăng lên

 • Các đề xuất vẫn sẽ hiển thị trên mạng lưới đến tận khi hoặc là nó không còn được chấp nhận hoặc kết thúc chu kỳ thanh toán cuối cùng.

 • Chấp thuận xảy ra khi những phiếu YES trừ đi những phiếu NO đạt ít nhất 10% trên tổng số lượng phiếu bầu.

 • Không chấp thuận xảy ra khi số phiếu bầu NO trừ đi số phiếu bầu YES ít nhất bằng 10% tổng số lượng phiếu bầu.

 • Tổng số phiếu bầu có thể là số masternode đang online và đáp ứng đủ điều kiện, nó có thể xem bằng cách chạy lệnh masternode count trong cửa sổ Debug của ví Dash Core. Một biểu đồ về tổng số masternode có thể tìm thấy ở đây

Các mẫu

Những định dạng mẫu cho Microsoft Word sau đây từ Dash Core Group sẽ giúp chúng ta chuẩn hoá những mẫu đề xuất và được thường xuyên cập nhật. Bạn nên sử dụng những mẫu này, nhưng nó không phải là bắt buộc.

Các chu kỳ ngân sách

Khi chuẩn bị một đề xuất, hãy chú ý khi nào thì chu kỳ tới sẽ đến và lập kế hoạch cho phù hợp. Bạn nên chọn kỳ thanh toán cho đề xuất ít nhất trước một chu kỳ thanh toán để có thời gian cho thảo luận và thu hút đủ sự hỗ trợ và bỏ phiếu ủng hộ. Hãy chú ý rằng các phiếu sẽ không được kiểm trong vòng 1662 khối (khoảng 3 ngày) trước khi siêu khối được ra.

Độ cao khối

Ngày dự kiến

1212968

Thứ 5 Ngày 30 tháng giêng 2020 02:38:52 UTC

1229584

Thứ 7 ngày 29 tháng 2 năm 2020 09:43:54 UTC

1246200

Thứ 2 ngày 30 tháng 3 năm 2020 16:48:56 UTC

1262816

Thứ 4 ngày 29 tháng 4 năm 2020 23:53:58 UTC

1279432

Thứ 7 ngày 30 tháng 5 năm 2020 06:59:00 UTC

1296048

Thứ 2 ngày 29 tháng 6 năm 2020 14:04:02 UTC

1312664

Thứ 4 ngày 29 tháng 7 năm 2020 21:09:04 UTC

1329280

Thứ 7 ngày 29 tháng 8 năm 2020 04:14:06 UTC

1345896

Thứ 2 ngày 28 tháng 9 năm 2020 11:19:08 UTC

1362512

Thứ 4 ngày 28 tháng 10 năm 2020 18:24:10 UTC

1379128

Thứ 7 ngày 28 tháng 11 năm 2020 01:29:12 UTC

1395744

Thứ 2 ngày 28 tháng 12 năm 2020 08:34:14 UTC

Bạn có thể xem mã nguồn của tính toán này tại đây GitHub gist

Tạo các đề xuất

Một khi bạn đã chuẩn bị những nội dung cho đề xuất của bạn và thiết lập một website hoặc bài viết trên diễn đàn, thì đây là thời điểm để bạn đăng đề xuất của mình lên blockchain để cho mọi người bỏ phiếu. Trong khi tất cả các công việc liên quan đến việc tạo đề xuất xin ngân sách đều có thể thực hiện từ cửa sổ lệnh trên ví Dash Core, thì có vài công cụ cung cấp một giao diện trực quan hơn được phát triển để làm đơn giản tiến trình xin cấp vốn này.

Công cụ sinh Đề xuất Ngân sách của Dash

The Dash Budget Proposal Generator supports creating budget proposals on both mainnet and testnet. In the first step, you must enter a short, clear and unique name for the proposal as it will appear on the blockchain. Proposal names are limited to 40 characters. You can then provide a link to the forum or DashCentral where your proposal is described in more detail (use a URL shortening service if necessary), as well as select the amount of payment you are requesting, how often the payment should occur, and the superblock date on which you are requesting payment. This allows you to control in which budget period your proposal will appear, and gives you enough time to build support for your proposal by familiarising voters with your project. Note that the payment amount is fixed and cannot be modified after it has been submitted to the blockchain.

../_images/proposal-create.png
../_images/proposal-burn-prepare.png

Bước 1 & 2: Tạo đề xuất và chuẩn bị câu lệnh

Tiếp Theo, bộ sinh đề xuất sẽ cung cấp bạn một câu lệnh để bạn có thể chạy từ cửa sổ debug trên ví Dash Core để chuẩn bị đối tượng quản trị cho đề xuất của bạn. Chạy câu lệnh này sẽ làm bạn tốn mất 5 DASH, nó sẽ bị "đốt" đi mất một cách vĩnh viễn khỏi việc lưu thông. Đây là khoản phí một lần để bảo vệ hệ quản trị khỏi quá tải bởi spam, hoặc những đề xuất không được cân nhắc một cách thấu đáo hoặc người dùng hành động mà không có đức tin tốt. Ngoài ra còn có một khoản phí nhỏ sẽ được áp dụng, do đó hãy chắc chắn rằng trong ví của bạn phải có hơn 5 DASH một chút. Có rất nhiều để xuất thường tính luôn và yêu cầu hệ thống trả lại khoản phí 5 DASH nếu đề xuất của họ chiến thắng.

Đầu tiên là mở khoá ví của bạn bằng cách click vào Thiết lập > Mở khoá ví, sau đó mở cửa sổ lệnh bằng cách click vào Dụng cụ > Cửa sổ gỡ rối và dán câu lệnh đã được sinh. Mã giao dịch sẽ xuất hiện. Copy và dán nó vào cửa sổ tạo đề xuất. Ngay khi bạn làm việc đó, hệ thống sẽ hiển thị thanh tiến trình cho biết bạn phải đợi để có đủ 6 xác thực như dưới đây:

../_images/proposal-burn-console.png
../_images/proposal-burn-confirming.png

Bước 3: Tạo giao dịch đề xuất và đợi cho giao dịch có 6 xác thực và lấy mã giao dịch

Sau khi đã có đủ 6 xác thực, thì lệnh khác sẽ sẵn sàng để gửi đối tượng quản trị đã chuẩn bị đến mạng cho việc biểu quyết. Hãy copy và dán lệnh này, và mã ID của đối tượng quản trị của bạn sẽ xuất hiện giống như sau:

../_images/proposal-submit.png
../_images/proposal-submit-console.png

Bước 4: Gửi đối tượng quản trị lên mạng lưới Dash

Bạn có thể dùng mã ID này để theo dõi việc bỏ phiếu của đề xuất đến khi ngân sách được khép lại và bạn nhận được khoản thanh toán. Bạn cũng có thể đăng mã lên DashCentral để đề xuất của mình có thể được bỏ phiếu bởi các chủ masternode là thành viên trên DashCentral bằng cơ chế bỏ phiếu đơn giản với dịch vụ bỏ phiếu của DashCentral.

Công cụ sinh Đề xuất của DashCentral

DashCentral cũng có các công cụ để tạo đề xuất ngân sách, hoặc trình bày những đề xuất đã được tạo và bạn có thể bổ sung thêm các phần mô tả trên DashCentral và để cộng đồng có thể bắt đầu thảo luận về nó. Các bước tiến hành cũng gần giống với thủ tục được mô tả ở trên đây và tài liệu của nó thì bạn có thể tìm thấy ở đây.

Bỏ phiếu cho các đề xuất

Bạn phải bỏ phiếu ít nhất ba ngày trước khi siêu khối được tạo nếu không thì phiếu của bạn sẽ không được tính. Chính xác thì hạn chót là 1662 khối trước siêu khối.*

Bỏ phiếu cho đề xuất DGBB là một phần việc quan trọng đối với việc vận hành một masternode. Do chủ masternode đầu tư rất nhiều vào Dash, do vậy vì lợi ích của mình mà các chủ masternode cần đánh giá và bỏ phiếu mỗi tháng sao cho họ cảm nhận là phù hợp với các lợi ích tốt nhất của mạng lưới. Mỗi một masternode có thể được bỏ phiếu một lần cho mỗi đề xuất, và việc bỏ phiếu đó có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào miễn chưa đến hết hạn bỏ phiếu. Những website và công cụ sau đây cho phép chúng ta theo dõi và quản lý các đề xuất và bỏ phiếu:

Thông tin về làm thế nào để tạo một đề xuất, xem tại đây.

DashCentral

Rất nhiều người vận hành masternode lưu khoá riêng của họ với tài khoản được bảo vệ bởi mật khẩu trên DashCentral để có thể bỏ phiếu nhanh và đơn giản với giao diện trực quan. Sự phổ biến của website này làm cho nó trở thành một nơi nhiều người thảo luận về các đề xuất sau khi nó được đăng lên hệ thống quản trị. Để bỏ phiếu trên giao diện web của DashCentral, đầu tiên bạn cần nhập khoá riêng của masternode của bạn trong tài khoản theo hướng dẫn ở đây. Chú ý rằng khoá riêng của masternode không phải là khoá riêng để kiểm soát 1000 DASH, như vậy nếu có rủi ro đánh mất khoá riêng cũng không làm bạn bị mất 1000 DASH đặt cọc cho masternode. Đặt mật khẩu riêng cho khoá riêng của masternode để cho bỏ phiếu, và như vậy cũng giảm rủi ro cho việc người vận hành website này sử dụng khoá riêng của bạn xuống mức tối thiểu.

Khi bạn đã sẵn sàng bỏ phiếu, hãy vào trang ngân sách đề xuất. Chỉ cần click vào để xem các đề xuất rồi click vào một trong các tuỳ chọn Vote YES, Vote ABSTAIN or Vote NO.

../_images/vote-dashcentral.png

Giao diện bỏ phiếu trên DashCentral

Dash Masternode Tool (DMT)

Nếu bạn khởi động masternode của bạn từ ví cứng sử dụng DMT, bạn cũng có thể sử dụng công cụ đó để bỏ phiếu. Bấm vào Tools > Proposals và đợi cho danh sách các đề xuất được tải. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy tình trạng bỏ phiếu của mỗi một đề xuất và chọn một đề xuất để xem thông tin chi tiết trong trang Details ở phần bên dưới của cửa sổ. Chuyển sang trang Vote để Vote Yes, Vote No or Vote Abstain một cách trực tiếp từ DMT.

../_images/vote-dmt.png

Giao diện bỏ phiếu trên DMT

Ví Dash Core hoặc masternode

Nếu bạn khởi động masternode của mình sử dụng ví Dash Core (không gợi ý bạn làm vậy), bạn có thể bỏ phiếu bằng tay từ menu Công cụ > Cửa sổ debug, hoặc trực tiếp từ masternode của bạn thông qua SSH bằng việc sử dụng dash-cli. Đầu tiên click vào đề xuất mà bạn muốn bỏ phiếu hoặc trên DashCentral hoặc trên Dash Ninja. Bạn sẽ thấy một câu lệnh cho việc bỏ phiếu bằng tay ở dưới phần mô tả của đề xuất. Copy và dán câu lệnh này và sửa đổi tuỳ theo quyết định đồng ý hay không đồng ý của bạn, nếu cần. Như ví dụ sau, lấy phần này từ đề xuất trên Dash Ninja (hoặc DashCentral). Mã để bỏ phiếu cho ví Dash Core có dạng như sau:

gobject vote-many 6ed7418455e07f4b30b99f0d4a24a2b83282e12b26fe3415673ecbea04ff6c9d funding yes
gobject vote-many 6ed7418455e07f4b30b99f0d4a24a2b83282e12b26fe3415673ecbea04ff6c9d funding no
gobject vote-many 6ed7418455e07f4b30b99f0d4a24a2b83282e12b26fe3415673ecbea04ff6c9d funding abstain

Chú ý rằng việc bỏ phiếu trực tiếp từ masternode của bạn, bạn cần có thêm tiền tố vào câu lệnh với dash-cli, chương trình thường được thấy trong thư mục .dashcore. Câu lệnh sẽ có dạng giống như sau:

~/.dashcore/dash-cli gobject vote-many 6ed7418455e07f4b30b99f0d4a24a2b83282e12b26fe3415673ecbea04ff6c9d funding yes
~/.dashcore/dash-cli gobject vote-many 6ed7418455e07f4b30b99f0d4a24a2b83282e12b26fe3415673ecbea04ff6c9d funding no
~/.dashcore/dash-cli gobject vote-many 6ed7418455e07f4b30b99f0d4a24a2b83282e12b26fe3415673ecbea04ff6c9d funding abstain

Chú ý lệnh này sẽ kích hoạt việc bỏ phiếu từ tất cả các masternode được cấu hình trong file dash.conf. Nếu bạn có nhiều masternode và mỗi masternode một file .conf riêng, hoặc nếu bạn muốn bỏ phiếu chỉ với một vài masternode nào đó, bạn phải thay đổi câu lệnh từ vote-many thành vote. Nếu việc bỏ phiếu của bạn thành công, bạn sẽ thấy thông báo xác nhận việc đó có dạng như sau Voted successfully.

../_images/vote-dashcore.png

Bỏ phiếu từ cửa sổ lệnh debug trong ví Dash Core

Bạn cũng có thể xem danh sách các đề xuất theo định dạng JSON từ bảng điều khiển để copy và dán mã băm của đề xuất cho việc bỏ phiếu theo cách sau:

gobject list

Uỷ nhiệm bỏ phiếu

DIP003 masternodes có tính năng khoá bỏ phiếu riêng biệt, điều này giúp cho việc uỷ nhiệm quyền bỏ phiếu của bạn cho một bên đại diện. Chỉ đơn giản nhập vào một địa chỉ Dash được cung cấp bởi người uỷ nhiệm khi đăng ký masternode, hoặc cập nhật đăng ký masternode của bạn để uỷ nhiệm việc bỏ phiếu của một masternode đang hoạt động. Ví chứa khoá riêng của địa chỉ đó sẽ được bỏ phiếu thay cho chủ masternode chỉ đơn giản làm theo thủ tục bỏ phiếu Dash Core đã được mô tả ở trên. Không cần phải cấu hình gì thêm.